Bases Concurs

BASES DEL CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ORGUE DE LA CATEDRAL DE SOLSONA I PRESSUPOST PER A LA SEVA REALITZACIÓ

ANUNCI

La Comissió inicial de l’Orgue de la Catedral de Solsona (a partir d’ara la Comissió) per encàrrec del Capítol Catedralici de Solsona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar aprovar les Bases del concurs per a la rehabilitació de l’Orgue de la Catedral de Solsona i el pressupost per a la seva realització, les quals es transcriuen a continuació:

BASES

Primera. Objecte de la convocatòria

L’orgue de la Catedral de Solsona és un dels orgues més importants de Catalunya de les seves característiques, construït per Gaietà Vilardebó, l’orguener català més important del segle XIX. d’un instrument anterior de l’orguener Josep Bordons de Solsona construït pels volts de l’any 1570 i ha arribat als nostres dies amb moltes deficiències de conservació i les pròpies produïdes pel pas del temps.

S’obre un concurs per rebre propostes d’actuació per a la seva valoració i rehabilitació per tal de poder realitzar-la en el període de temps i disposició econòmica que la comissió creada al efecte estableixi. Aquesta intervenció ha de garantir – i si cal millorar – les prestacions tècniques de l’instrument i en cap cas ha de comprometre la seva integritat i valor patrimonial.

Segona. Condicions generals dels aspirants per prendre part en el concurs

Que l’empresa tingui seu i/o nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Aquesta condició haurà d’acomplir-se, com a màxim, dintre de l’últim dia de termini de presentació d’instàncies, data amb referència a la qual es farà la valoració dels mèrits. Aquest efecte cal que els aspirants presentin la documentació que acredita aquestes condicions abans de l’inici de la fase de valoració.

Tercera. Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a la Comissió, amb seu a la Cúria Diocesana del Bisbat de Solsona, plaça de Palau, 1 25280 de Solsona. S’estableix com a termini màxim per la seva presentació el dia 2 de setembre de 2019, abans de les 13:00h.

Aquestes sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la fotocòpia del document nacional d’identitat o del document acreditatiu de la nacionalitat, així com caldrà que aporti referències d’actuacions portades a terme de característiques similars a les de l’orgue de la catedral de Solsona.

Quarta. Documentació

La proposta o propostes d’actuació s’han de presentar dins un sobre clos, amb els pressupostos corresponents, amb els justificants de la solvència tècnica i les dades empresarials necessàries.

Cinquena. Termini d’execució.

Segons el tipus d’actuació que es decideixi executar i el cost econòmic de la mateixa es decidirà el termini per la realització de l’obra. En cap cas aquestes actuacions no poden superar la data d’execució de 30 de novembre de 2022.

Sisena. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador estarà constituït pels membres de la Comissió assistits, i si així ho creuen necessari assessorats per especialistes en els diferents àmbits de l’instrument, del moble i l’obra civil.

Setena. Procés de selecció

El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs.

Vuitena. Publicació

Acabada la qualificació del procés selectiu, la Comissió farà públic el nom del seleccionat.

Novena. Condicions del contracte

La Comissió establirà les formes de certificació, control i pagament; segons les fases d’execució i la proposta acceptada en aquest concurs.

Desena. Incidències

La Comissió queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases.

Onzena. Confidencialitat del procés

La Comissió garanteix l’absoluta confidencialitat de la participació dels/de les candidats/es presentats/des en aquest procés de selecció, així com qualsevol de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació dels/de les candidats/es no
seleccionats/des queda en l’estricte àmbit de la comissió de valoració, fent-se públic exclusivament el nom del/de la candidat/a que resulti escollit/da.

Ciutat de Solsona, 24 de setembre de 2018

Lluis Grifell, President de la Comissió